privacy statement

Privacyverklaring Stichting Vuur en Vlam (Bonfire)  Versie 2018-01, mei 2018.page1image3682912

 

Waarom een privacyverklaring?

Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

 

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op deelnemers aan onze activiteiten, donateurs, abonnees van onze nieuwsbrieven, afnemers van diensten en bezoekers van onze websites.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze informatie?

Deelnemers aan onze activiteiten en afnemers van diensten (huurders van zalen)

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres. Deze worden gebruikt voor de koppeling met onze financiŽle administratie. Tevens slaan we deze gegevens centraal op in onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht).
Donateurs
Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) ontvangt donaties voor algemene doeleinden en specifieke projecten. Wij koppelen de donaties aan de contactgegevens van de donor en voegen deze gegevens toe aan onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht). Deze gegevens worden tevens gebruikt voor de koppeling met onze financiŽle administratie.
Abonnees nieuwsbrieven
Om nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij contactgegevens van abonnees (naam, adres, e-mailadres) in onze relatiedatabase. Wij versturen zowel nieuwsbrieven per post als digitaal. Bij het verzenden van digitale nieuwsbrieven (per e-mail) maakt Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) haar informatie aan jou verder optimaliseren.
Bezoekers aan onze websites
Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) gebruikt op haar websites geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.


Waarvoor gebruiken wij de relatiedatabase?

Zoals hierboven beschreven bewaren wij in onze relatiedatabase persoonsgegevens, ontvangen donaties en slaan we voorkeuren op voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens tevens voor de volgende doeleinden:
 Om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiŽle ondersteuning daarvan.  Om inzicht te verkrijgen in de achterban en binding met specifieke projecten.  Donateurs kunnen gericht bedankt worden voor giften en een jaaroverzicht van giften kan worden toegestuurd voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden.

Gegevens uit deze relatiedatabase worden niet aan derden verstrekt voor commerciŽle doeleinden.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens die aanwezig zijn in onze financiŽle administratie worden 7 jaar bewaard (wettelijke termijn). Persoonsgegevens in aanmeldformulieren voor activiteiten worden 5 jaar na

afronding bewaard. Voor contactgegevens in onze relatiedatabase (vrijwilligers, abonnees van nieuwsbrieven) hanteren we geen bewaartermijn. Deze gegevens kunnen op verzoek wel verwijderd of gewijzigd worden (zie volgende paragraaf).


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U moet daarbij wel een bewijs van uw identiteit laten zien voordat wij u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan de administratie van Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) (zie contactgegevens). Wilt u geen berichten van ons per post ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) (zie contactgegevens). Uzelf afmelden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief kan via een link in de email zelf.

Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging

Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.


Wijzigingen privacy beleid

Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.


Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Adres: Wijnstraat 117 (3311 BT) Dordrecht

Telefoon: 0629582254
email: 
info@bonfiredordrecht.nl


Websites:

http://bonfiredordrecht.nl http://www.stichtingvuurenvlam.nl/

Stichting Vuur en Vlam (Bonfire) is een stichting met een ANBI-status.

Privacy beleid Stichting Vuur en Vlam. Versie 2018-01, mei 2018.

Donate